__

SOCIÁLNÍ EMOČNÍ A ETICKÁ VÝCHOVA

 • Vychází z potřeby nového způsobu myšlení, který zahrnuje uvědomění si naší vzájemné propojenosti a závislosti, otvírá nutnost a možnost společně řešit problémy a aktuální výzvy, podněcuje k nezbytným krokům a změnám prostřednictvím konstruktivního dialogu a spolupráce.
 • Základem je jednoduchý etický přístup otevřený a přístupný pro všechny, který rozvíjí základní a přirozené lidské hodnoty, jako je empatie, soucit, tolerance, odpuštění a láska.
 • Cílem je vytvoření celosvětové iniciativy zaměřené na nový výchovný a vzdělávací model, jehož základem je stejnou měrou otvírání, propojení a využití našeho srdce i mysli.
 • Zaměřuje se na potřebu rozvíjet opomíjenou složku – emoční gramotnost a inteligenci, která učí poznávat vlastní emoce, jak s nimi pracovat, jak být empatický vůči druhým, jak vytvářet zdravé vztahy a osobně i všeobecně prospěšná rozhodnutí.
 • Je o nový přístup přijetí spoluodpovědnosti za své jednání a působení na okolní svět nikoli cestou vymáhání pravidel, ale díky niternému zkoumání a uvědomování si příčin a jejich důsledků.

 • SOCIÁLNÍ, EMOČNÍ A ETICKÁ VÝCHOVA (SEE Learning) je ucelený a fungující mezinárodní program, který je možné využít ve všech úrovních vzdělávání, se strukturovanou ověřenou metodikou pro děti od mateřské po střední školy, s certifikovanými metodickými semináři a zážitkovými kurzy pro pedagogické pracovníky.
 • Jde o program celostního vzdělávání srdce i mysli, vycházející z každodenních běžných osobních zkušeností, propojených s nejnovějšími vědeckými poznatky o fungování mozku, epigenetice i vzniku a působení traumatu.
 • U pedagogů i studentů rozvíjí porozumění a dovednosti podporující jednání vedoucí ke zdravému a spokojenému životu vlastnímu i druhých.
 • Základem vzdělávacího programu jsou tři postupně se rozvíjející dimenze, které v sobě zahrnují tři typy poznání a praktických schopností pro všechny zúčastněné: 1) uvědomění, 2) soucit, 3) zapojení. Tyto dimenze se zároveň rozvíjejí ve třech oblastech: 1) osobní, 2) sociální, 3) systémové.
 • Celý program je prakticky zaměřený na rozvíjení soucítění, základních lidských hodnot a etické jednání. Dále na metody pro zlepšení soustředění a odolnosti vůči stresu, systémové myšlení a konstruktivistický způsob k učení.

 • Program SEE Learning se zrodil v roce 2015 jako mezinárodní výzkum Centra pro kontemplativní vědu a morální etiku na Emorské univerzitě v Atlantě (USA) na výzvu dalajlámy, který s touto univerzitou spolupracuje.
 • Je výsledkem mnohaleté spolupráce světových odborníků v oblasti pedagogiky, výzkumu traumatu, psychologie, neurovědy, bdělé pozornosti (mindfulness), filozofie a etického vzdělávání a vychází z poznatků Daniela Golemana z oblasti sociálních dovedností, emoční inteligence a učení.
 • V současné době jsou do tohoto programu zapojeny pedagogové a školy z více než 50 zemí celého světa.
 • ​V České republice je program SEE Learning realizován od roku 2019 pod záštitou Institutu environmentálního a etického vzdělávaní z.s., přidruženého partnera Emorské univerzity v Atlantě. Od roku 2021 je SEE Learning akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků.
 • Program SEE Learning poskytuje zážitkové kurzy a metodické semináře určené primárně pro pedagogické pracovníky všech typů škol a zaměřené na rozvoj jejich sociálních a emočních kompetencí. Metodicky podporuje implementaci programu do škol.
 • Odborným garantem programu v ČR je prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník v oblasti inovativního vzdělávání.
 • Další informace, kontakty, aktuální kurzy a metodické materiály:

https://www.seelearning.cz/

 

Klikni na Co rád dělám a umím

10 dubna, 2023