__

LETNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ, EMOČNÍ A ETICKÉ VÝCHOVY

21. – 25.8.2023,  VIM – Vzdělávací institut pro Moravu, Hybešova 15, 602 00 Brno

Pětidenní prožitkový kurz s teoretickými vstupy a praktickými částmi ve formě sebezkušenostních dílen. Určený pro pedagogické pracovníky všech typů škol.
• SOCIÁLNÍ, EMOČNÍ A ETICKÁ VÝCHOVA (SEE Learning) je ucelený mezinárodní program, který je možné využít ve všech úrovních vzdělávání, se strukturovanou ověřenou metodikou pro děti od mateřské po střední školy.
• Zaměřuje se na potřebu rozvíjet opomíjenou složku – emoční gramotnost a inteligenci, která učí poznávat vlastní emoce, jak s nimi pracovat, jak být empatický vůči druhým, jak vytvářet zdravé vztahy a osobně i všeobecně prospěšná rozhodnutí.
• Základem je jednoduchý etický přístup otevřený a přístupný pro všechny, který rozvíjí základní a přirozené lidské hodnoty, jako je empatie, soucit, tolerance, odpuštění a láska.
• Jde o program celostního vzdělávání srdce i mysli, vycházející z každodenních běžných osobních zkušeností, propojených s nejnovějšími vědeckými poznatky o fungování mozku, epigenetice i vzniku a působení traumatu.
• U pedagogů i studentů rozvíjí porozumění a dovednosti podporující jednání vedoucí ke zdravému a spokojenému životu vlastnímu i druhých.
• Základem vzdělávacího programu jsou tři postupně se rozvíjející dimenze, které v sobě zahrnují tři typy poznání a praktických schopností pro všechny zúčastněné: 1) uvědomění, 2) soucit, 3) zapojení. Tyto dimenze se zároveň rozvíjejí ve třech oblastech: 1) osobní, 2) sociální, 3) systémové.
• Celý program je prakticky zaměřený na rozvíjení soucítění, základních lidských hodnot a etické jednání. Dále na metody pro zlepšení soustředění a odolnosti vůči stresu, systémové myšlení a konstruktivistický způsob k učení.
• Další informace: https://www.seelearning.cz/
https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak07105
Přihlášky do 20.6.2023 na: kontakt@ieev.cz
Podrobnější informace
Kurz realizuje Institut environmentálního a etického vzdělávání, z. s. ve spolupráci se Vzdělávacím institutem pro Moravu.
Hlavní programové bloky:
1) ZÁKLADNÍ PRINCIPY SEE LEARNINGU
Koncept tří dimenzí (uvědomění, soucit, zapojení). Koncept tří oblastí (osobní, sociální, systémová). Zaměření na etiku, moderní poznatky v oblasti traumatu, uvědomění vzájemné závislosti a systémové myšlení.
2) VYTVOŘENÍ SOUCITNÉ TŘÍDY
Zkoumání laskavosti, třídní dohody.
3) ROZVÍJENÍ ODOLNOSTI – MINUTOVÉ PRAXE
Strategie okamžité pomoci – soubor jednoduchých aktivit, které mají v případě náročnější emoční situace jedinci pomoci přesměrovat pozornost.
4) POSILOVÁNÍ POZORNOSTI A SEBEUVĚDOMĚNÍ
Rozvoj pozornosti pomocí aktivit: bdělé vědomí, ostražitost, bdělá pozornost. Trénování pozornosti v různých situacích.
5) ŘÍZENÍ EMOCÍ
Zkoumání potřeb, které vznikají v souvislosti s životem a učením. Rozpoznání toho, že všichni lidé mají potřeby. Rozvoj větší empatie se sebou samými i s druhými.
6) UČÍME SE O DRUHÝCH A OD NICH
Porozumění emocím druhých v souvislostech: uvědomění, že jednání a emoce povstávají v rámci specifického kontextu života a zkušeností z minulosti.
7) SOUCIT SE SEBOU SAMÝM A S DRUHÝMI
Projevování laskavosti vůči sobě: koncept pozitivního a negativního hovoru se sebou samým i druhými. Porozumění chování a emocím druhé osoby. Zkoumání aktivního soucitu, porozumění potřebám a tužbám druhého a přijetí odpovědnosti za pomoc druhým.
8) JSME V TOM VŠICHNI SPOLEČNĚ
Sledování, jak je jedinec ovlivňován a závisí na mnohých členech komunity. Zkoumání systémového myšlení. Poznávání vlastních systémů, jichž jsme součástí.
9) PRŮVODCE IMPLEMENTACÍ SEE LEARNINGU
Možnosti využití principů a technik SEE Learningu ve vlastní každodenní osobní praxi: zvyšování psychické odolnosti, emoční gramotnost. Práce s kurikulem SEE Learningu při implementaci ve škole. Role vyučujícího v celém programu.
10) ZÁVĚREČNÝ PROJEKT – UTVÁŘÍME LEPŠÍ SVĚT
Příprava plánu žákovského projektu, příležitost integrovat předchozí poznatky a dovednosti. Příprava aktivit žáků, které je povedou ke spolupráci na rozvoji dovedností systémového myšlení prostřednictvím zkoumání aktuálních problémů, které je zajímají. Příprava plánu soucitné školy.
13 června, 2023